Zaj és rezgés elleni védelem

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet rögzíti a zaj és rezgés ellen védendő területek és épületek, a kibocsátó források, az üzemek, a szabadidős és kereskedelmi létesítmények, az építési tevékenységek és a közlekedés vonatkozásában előírt szakmai és eljárási főszabályokat. Tartalmában és hatályát tekintve kiterjed az engedélyezési tervek zaj és rezgés elleni védelem dokumentációjának, valamint a zaj- és rezgésmérés jegyzőkönyvének követelményeire. A 284/2007. (X. 29.) Korm. 1. számú melléklete tartalmazza a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek felsorolását.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2007. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben találhatók a védendő területekre és épülethelyiségekre meghatározott terhelési határértékek, valamint az alkalmazásukkal összefüggő előírások. Környezeti zajterhelési határértéket a település helyi építési szabályzatában és rendezési tervében rögzített építési övezeti (belterület) és övezeti (külterület) besorolásokból származtatott, a 27/2007. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott zajszempontú kategóriákra vonatkoztatunk. Épületek belső helyiségeire a 27/2007. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben felsorolt helyiséghasználatok alapján létezik határtérték, amit az adott helyiség épületen belüli, valamint a zajforráshoz viszonyított elhelyezkedése szerint lehet érvényesíteni a különböző helyiséghasználatok esetén. Lényeges szempont, hogy több olyan helyiséghasználat is létezik, amelyre nincs környezetvédelmi szempontból zaj- és rezgésterhelési határérték meghatározva. Ezekre a helyiségekre, például egy irodára a munkavédelmi vonatkozású jogszabályban keressük a zajhatárértéket.

A főszabálynak való megfelelés érdekében a környezeti zajterhelési határértékek meghatározása valamely területen az építési övezeti (belterületen) és az övezeti (külterületen) besorolásnak megfelelően történik. Ezért a zaj elleni védelemnél minden esetben alkalmazzuk a település helyi építési szabályzatát, ami egyben a zaj elleni védelem követelményeinek egyik alapköve is. Így szervesen kapcsolódik környezetvédelmi programok és tervek kidolgozásához, a programokban és tervekben vállalt feladatokhoz.

A környezetvédelmi hatóságok által, külön eljárás keretében kiadásra kerülő zajkibocsátási határérték határozatokban előírt kötelezettségek (határérték, zajmérési kötelezettség, teljesítési határidő) és a kibocsátási határértékek teljesülés-ellenőrzésének követelményeit, valamint a zaj- és rezgésvizsgálatok elvégzésének szabályait, illetve a zaj elleni védelemre irányuló dokumentációk tervezési követelményeit a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet tartalmazza.

A stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet hatálya 2019. VII. 04-től kizárólag a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítésével kapcsolatos tevékenységekre és létesítményekre terjed ki. Ezért a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet egyrészt a stratégiai zajtérkép készítésével összefüggésben a közlekedésért felelős miniszter külön miniszteri határozatában kijelölt közlekedési létesítmények, valamint a környezeti hatásvizsgálatról és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján meghatározott egységes környezethasználati engedéllyel működő üzemek vonatkozásában a stratégiai zajtérkép és az intézkedési terv készítésének keretszabályozását tartalmazza.

A zaj- és rezgésvizsgálatok szakmai előírásait − a teljesség igénye nélkül − az MSZ 18150-1:1998 nemzeti szabványban és az MSZ15036:2002 nemzeti szabványban találjuk.

Jogszabályok és műszaki előírások összefoglalóan:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól

Település helyi építési szabályzata és/vagy településrendezési terv

területhasználatok szabályozása az építési övezeti (belterületen) és az övezeti (külterületen) besorolások alapján

MSZ 18150-1:1998 nemzeti szabvány

A környezeti zaj vizsgálata és értékelése

MSZ 15036:2002 nemzeti szabvány

Hangterjedés a szabadban