Biztonságtudomány

Környezetbiztonság: a természeti folyamatokból származó károsodások, az emberi tevékenységek és műszaki folyamatok következtében fellépő környezetszennyezés vagy károsítás, és a társadalmi vonatkozású nem kívánatos mértékű környezetterheléssel járó események (Bera József [2015]). A környezetbiztonság a biztonságtudomány meghatározó területe, mindenkinek szüksége van rá minden nap, szükséges hát minimális/maximális megismerése.

Biztonságtudomány

A biztonságtudomány meghatározó eleme a biztonság. Biztonság ugyanakkor nem egyféle van, területei elkülönülnek egymástól, majd ennek megfelelően épülnek be a biztonságtudományba. A biztonságtudomány kiemelt területei:

szociális biztonság, jogi biztonság, gazdasági biztonság, politikai biztonság, környezetbiztonság, tűzvédelem, ökológiai biztonság, munkavédelem, katasztrófavédelem, katonai biztonság, nukleáris biztonság, stb.

A felsorolásból következik, hogy a biztonság egy olyan komplex fogalom, ami területenként sajátos jelentéssel bír, fogalmát ezért nem is lehet valamennyi területre megkülönböztetés nélkül kiterjeszteni. A fogalmi meghatározásnál a lényegi tartalomra kell koncentrálni a következők szerint: a biztonság egy pillanatnyi veszélymentes, bántódásmentes állapot.

A biztonság, mint veszélymentes állapot gyakran jelenik meg katasztrófák vonatkozásában. Ebben az aspektusban a katasztrófák előfordulása és a következményekkel kapcsolatos feladatokra való felkészülés már az előrejelzés fontosságára irányítja rá a figyelmet. A biztonságtudomány művelői egyetemi kutatók, oktatók és a katasztrófa elleni védelem szakemberei ezt a figyelmet főként a vészhelyzetek előrejelzésére és a mentési műveletekre irányítják, ezáltal a környezetvédelmi szempontokat is az esetleges vészhelyzeten keresztül vizsgálják. Ebből adódóan önmaguk számára kényszerű mozgáspályát jelölnek ki és azon haladva a népesség mentésére koncentrálják feladataikat. Ebben a szemléletben azonban nem kap kellő hangsúlyt a valós környezetvédelem. Pedig az előrejelzés a környezetvédelem számára is meghatározó lehet, gondoljunk csak az emberi viselkedésformák és a környezet között fennálló összefüggésekre.

A modern környezetvédelemnek túl kell mutatnia a hagyományos szemléletmódon, napjainkra szükségszerűvé vált azoknak a tudományos eredményeknek a gyakorlati alkalmazása, melyek a veszély megszüntetését az emberi tevékenységek és a környezeti igénybevétel közötti összhang megvalósulásával segítik elő. Ennek jelentőségére hívja fel a figyelmet az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolában 2015. évben sikeres védésen átment doktori disszertáció is (http://lib.uni-obuda.hu/sites/lib.uni-obuda.hu/files/Bera_Jozsef_PhD.pdf), ami többek között olyan vizsgálati módszert mutat be, ami sikeresen alkalmazza a környezeti igények és a környezethasználat közötti összefüggésekre tett megállapításokat, az általános elképzelést kibővíti a környezeti tényezők és a folyamatok rendszerelemzésével.

A veszélyt és a biztonság mértékét sokan a katonai és háborús tevékenységekkel, vagy a bevándorlással és a migrációs válsággal, esetleg a gazdasági ellehetetlenüléssel vagy egyes vegyipari üzemek és erőművek működtetésével azonosítják. Tény, hogy önmagában egy háborús helyzet vagy a migráció is jelentős környezetterhelést jelent, ráadásul ezek az emberi konfliktusok és problémás helyzetek nem ismerik a környezetvédelmet.

Ezzel szemben áll a biztonságtudomány XXI. századra kialakult új kihívása, miszerint a környezet biztonsága a modern társadalmi folyamatokban kiemelt szerepet kap azáltal, hogy az emberek a saját, vagy a lokális mozgásterüknek megfelelő környezettel értelemszerűen kapcsolatba kerülnek. Ezekben a kapcsolatokban pedig fontos az elfogadható, a normális életfolyamatoknak munkavégzés, pihenés, kikapcsolódás és gyermeknevelés, szórakozás és a szeretet kinyilvánítása megfelelő környezeti helyzet fenntartása. A környezetvédelem ezen a ponton szorosan kapcsolódik a környezetbiztonsághoz, ami viszont már rámutat az emberi beavatkozások elleni védelem lényegére.

Amennyiben sikeresen kialakul egyfajta környezethasználatkörnyezetvédelemkörnyezettechnikakörnyezetbiztonság kapcsolati háló, megvalósulhat a veszélymentes vagy bántódásmentes állapot. Természetesen törekedni kell arra, hogy ez az állapot ne csak pillanatnyi legyen, hanem véglegesen vagy tartósan fennálljon. Ennek útján jutunk el a modern környezeti biztonsághoz, ami a környezet használata és védelme közötti összhang megteremtésével lesz egyenértékű. A modern környezeti biztonságnak ugyanakkor tartalmaznia kell a környezetvédelmi érdekből való beavatkozás módszereit és jellemzőit azokkal a lehetőségekkel és korlátokkal, melyeket a használati folyamat még megenged. A környezetbiztonság és környezethasználati folyamatok közötti összefüggést az alábbi ábra1 szemlélteti:

Ahhoz, hogy a minket igazán érintő környezeti helyzetet igazán megismerjük, vagy szándékunk szerint jobbá tegyük, a megélhetést biztosító üzemeket és a mindennapi technológiákat, valamint a közlekedési szokásokat kell környezetvédelmi szempontból is kezelni. Tegyük fel bátran a következő kérdést! Vajon milyen környezetvédelmi problémákkal találkozik a mérnök, amikor bekerül a termelés és gyártás folyamatába?

A technológiát felügyelő mérnök, a gazdasági társaságot irányító vezető mindenkor felelős a külön jogszabályokban hiszen a társadalom igyekszik jogi eszközökkel is szabályozni a környezetvédelmi folyamatokat előírt kötelezettségek teljesítéséért. A teljesítés azonban megfelelő ismeretek nélkül nem valósulhat meg. Az általános vélekedésen túlmutató minimális környezetvédelmi ismeretre, ennek hiányában szakértő támogatásra mindenkinek szüksége van/lehet, aki munkát végez tervező vagy alkotó mérnökként, beosztott dolgozóként, vezetőként és irányítóként, gazdasági társaság tulajdonosaként.

Senki sem előzheti meg, amit nem lát előre. De arra mindenkinek van lehetősége, hogy

  • áttekintse a környezetvédelmi kötelezettségeit és tájékoztatást kérjen feladatairól,
  • ha szükséges, szakértő támogatás mellett felkészüljön a környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítésére,
  • amíg kezdő mérnök vagy egyetemi tanulmányokat folytató hallgató, a kellő ismeretek megszerzését pótolja.

1Forrás: Bera József (2015) Légi közlekedés környezetbiztonsági kapcsolatrendszerének modellezése a helikopterzaj tükrében, Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 2015.

Van még kérdésed?